Medea, tonadillas, písn? z Auvergne a Petr Wajsar v Operním panoramatu Heleny Havlíkové

Lidovky | 6 junio 2017

Crítica sobre Trilogía de Tonadillas de Blas de Laserna (1751 - 1816) @ Prague Spring International Music Festival

Špan?lská linka Pražského jara je bezesporu oživením p?i objevování u nás p?ece jen mén? známé kultury, nicmén? výb?r pozvaných um?lc? by m?l být prov??ován d?kladn?ji.

Program souboru Forma Antiqva zn?l zajímav? - prost?ednictvím skladatele Blase de Laserny (1751-1816) toto komorní uskupení se specializací na starou hudbu p?ivezlo tonadillas escénicas , specifický žánr špan?lského hudebního divadla p?elomu 18. a 19. století. Tyto scénické kuplety s písni?kami a pop?vky vycházejícími ze špan?lského folklóru v kombinaci s vlivy italské opery a jejími koloraturními áriemi byly u divák? velmi populární. Krátké deseti – dvaceti minutové výstupy na témata z b?žného života, ?asto se satirickým ost?ím, oživovaly p?estávky mezi „vznešenými“ zarzuelami na mytologické nám?ty. P?edstavení se provozovala za vstupné v tzv. corral de comedias, ve?ejn? p?ístupných ?áste?n? zast?ešených divadelních dvorech.

Provedení souborem Forma Antiqva však m?lo k „oživování“ daleko. Díla sama p?itom vtip nepostrádají: program zahájil sólový kuplet Staré Hispánie (soprán), která pohoršen? „lkala“ nad ztrátou starých dobrých mrav?, a uzav?el sólový kuplet Moderní Hispánie (soprán), která sice horliv? obhajuje moderní „výst?elky“, ale na záv?r p?iznává, že sv?t se m?ní k horšímu. Mezi t?mito sólovými tonadillami zazn?l kuplet s jednoduchým p?íb?hem Regenschoriho dcery (soprán), za kterou tajn? chodí Lazebník (tenor). Jednou je však otec (baryton) p?istihne a po handrkování o v?no a manželskou v?rnost scénka kon?í smírem a svatbou.

Je otázka, nakolik bylo Rudolfinum tím nejvhodn?jším prostorem pro takovou produkci. Forma Antiqva zvolila poloscénické provedení s n?kolika moderními židlemi kolem orchestru na pódiu a sólisty v kostýmech – Stará Hispánie se v rudých p?iléhavých šatech ovívala v?jí?em, zatímco ta Moderní nakrá?ela v p?iléhavých kalhotách a po?izovala si s hrá?i orchestru sefl?íka. Lazebník v bílé halen? a krémové vest? a kalhotách máchal ru?níkem, Regenschori sv?j status vyjád?il ?erným oblekem, kloboukem a h?lkou. Dcera z?stala v rudých šatech. I když se sólisté snažili o jednoduché, však prvoplánové herecké akce, protože neum?li své party kompletn? zpam?ti, uchylovali se k notovému pultu. Sopranistka Ruth Iniesta má sice pr?razný subretní soprán a nazna?ila i smysl pro humor a nadsázku, ale na dva sólové výstupy a postavu Regenschoriho dcery byla škála jejího p?veckého i hereckého projevu jednotvárná. Tenor Juana Manuela Padróna a zejména baryton Sebastii Perise zanikaly i p?i doprovodu komorn? obsazeného orchestru s dvojicemi fléten, lesních roh?, houslí a violoncellem, kytarou a cembalem. Orchestr pak vedením cembalisty Aaróna Zapica hrál navíc nep?esn?, mdle a hlavn? v p?ípad? prvního houslisty zoufale falešn?.

V konkurenci našich soubor?, které se specializují na starou hudbu a uvád?jí i scénické žánry – Collegium 1704, Collegium Marianum nebo Ensemble Baroque, Forma Antiqva neobstála. Vystoupení navodilo nep?íjemné asociace se „zájezdovkami“, kdy se na „oblasti“ prodá i to, co by v metropoli neobstálo. P?ivézt takový program na prestižní festival, jakým je Pražské jaro, byl omyl.

Enlace

http://www.lidovky.cz/medea-tonadillas-pisne-z-auvergne-a-petra-wajsar-v-opernim-panoramatu-heleny-havlikove-grm-/kultura.aspx?c=A170608_110822_ln_kultura_jto


Otras críticas sobre el mismo concierto

Music from behind the Pyrenees (Harmonie) junio 2017
The second concert, 30. 5. Hall of the Rudolfinum, presented a repertoire of well-known and even less actually very local. There were three tonadillas, short dramatic sketches, which usually form intermezzo, Madrid dominated theaters during the Enlightenment. The author was a master of the genre, Blas de Laserna (1751-1816), whose songs of the evening added a few more sentences from Vicente instrumental Bassett (1748-1762). Lasernovy tonadillas are notable for their high and low mixing style while Spanish and Italian elements. The result is an original, almost pololidové theater, reminiscent...

Ruth Iniesta a špan?lské scénické kuplety (Opera+) mayo 2017
T?etí setkání se špan?lskou hudbou na Pražském jaru se neslo v duchu staré hudby. 30. kv?tna v Rudolfinu hostoval soubor Forma Antiqva pod vedením cembalisty Aaróna Zapica a s trojicí mladých p?vc? Ruth Iniestou (soprán), Juanem Manuelem Padrónem (tenor) a Sebastiou Perisem (baryton). Na programu byla scénická hudba osmnáctého století, tonadilly Blase de Laserny. Tonadilla je krátký scénický kuplet s mravou?ným, vlasteneckým nebo komickým nám?tem, který se provozoval v divadlech jako krátké intermezzo o p?estávkách mezi ?ástmi dramatu. Laserna, usazený v...

Premios

Premio Sello FestClásica (Asociación de Festivales Españoles de Música Clásica) a Forma Antiqva y su programa «Farándula castiza», 2021.
Premio GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) a la «Mejor Dirección 2019» para Aarón Zapico.
Medalla de Oro del Foro Europeo Cum Laude, 2019.
Premio MIN de la Música Independiente - Mejor Álbum de Música Clásica 2019 para «Concerto Zapico Vol. 2».
NPR Music's Best Classical Albums Of 2018 para «Concerto Zapico Vol. 2».
Premio GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) al «Mejor Grupo de Música Barroca y Clasicismo 2016».
Premio GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) a la «Mejor Producción Discográfica 2016» por «Crudo Amor - Agostino Steffani».
Premio FestClásica (Asociación de Festivales Españoles de Música Clásica) a Forma Antiqva y su programa «Concerto Zapico», 2015.
Nominación International Classical Music Awards «Opera Zapico», 2014.
Nominación International Classical Music Awards «Concerto Zapico», 2012.
Premio AMAS de la Música en Asturias, 2012.
Premio Serondaya a la Innovación Cultural, 2012.
Nominación a los International Classical Music Awards por «Amore x Amore», 2011.
Premio «Asturiano del Mes» del periódico La Nueva España, 2011.
Premio al «Grupo del Año» de la Radio Televisión Pública de Asturias, 2010.

Contacto

Universo Zapico
Producción
produccion@universozapico.com

c/ Ramón y Cajal, 18 - 3º Izq.
33900 Langreo, Asturias (España)
universozapico.com


Patrocinadores

Proyecto financiado por el INAEM, Ministerio de Cultura


Aviso legal

Información y aviso legal