Ruth Iniesta a špan?lské scénické kuplety

Opera+ | 31 mayo 2017

Crítica sobre Trilogía de Tonadillas de Blas de Laserna (1751 - 1816) @ Prague Spring International Music Festival

T?etí setkání se špan?lskou hudbou na Pražském jaru se neslo v duchu staré hudby. 30. kv?tna v Rudolfinu hostoval soubor Forma Antiqva pod vedením cembalisty Aaróna Zapica a s trojicí mladých p?vc? Ruth Iniestou (soprán), Juanem Manuelem Padrónem (tenor) a Sebastiou Perisem (baryton). Na programu byla scénická hudba osmnáctého století, tonadilly Blase de Laserny.

Tonadilla je krátký scénický kuplet s mravou?ným, vlasteneckým nebo komickým nám?tem, který se provozoval v divadlech jako krátké intermezzo o p?estávkách mezi ?ástmi dramatu. Laserna, usazený v Madridu jako divadelní skladatel, jich zkomponoval hodn? p?es sedm set. Krom? toho také psal koncerty, opery, scénickou hudbu a písn?, z nichž n?které zlidov?ly. Laserna byl bojovníkem za národní charakter špan?lské hudby, která stále siln?ji podléhala italským vliv?m. Založil dokonce školu pro p?vce scénických kuplet?, nesetkal se ale s úsp?chem.
Na v?erejším ve?eru jsme (bez p?estávky) mohli sledovat t?i tonadilly Blase de Laserny: Stará Hispánie pro sólový soprán a doprovod, jako protipól Moderní Hispánie a mezi nimi komická scéna Regenschori a jeho dcera, s jednoduchou zápletkou o prozrazení tajné lásky a s oblíbenou postavou Lazebníka.
Prvního díla se ujala sopranistka Ruth Iniesta, která s velmi výmluvnými gesty a jižanským temperamentem vytvo?ila alegorickou postavu Staré Hispánie. Ta v kupletu poukazuje na úpadek n?kdejší sv?tové velmoci za vlády Bourbon? osmnáctého století, na?íká nad ztrátou hodnot a dobrých mrav?, tepe moderní nešvary. Zp?v je zdoben girlandami koloratur, které nezap?ou vliv flamenka a maurské hudby. Ruth Iniesta má mimo?ádn? pevnou intonaci, hezký plný témbr hlasu, odleh?enou techniku a cit pro stylovou interpretaci. Zárove? je zábavné ji p?i zp?vu pozorovat, má výte?ný jevištní talent a v Rudolfinu se snažila jej maximáln? uplatnit.
Velmi dob?e jí v tom sekundovali i oba pánové v kupletu Regenschori a jeho dcera. Tenorista Juan Manuel Padrón vytvo?il postavu Lazebníka a tajného milence ?iperné dcerky, Sebastiá Peris p?edstavoval p?ísného otce regenschoriho, který dvojici takzvan? nachytá a za?nou rozmíšky kolem s?atku, v?na a podobn?. Jednoduchá zápletka, parodování, p?vecká tria a dua se hodn? blíží tomu, jak známe operu osmnáctého století (Blas de Laserna tvo?il i pod Haydnovým vlivem). Nebylo zde nic zvláš? náro?ného nebo virtuózního, nicmén? byla to p?íjemná a zda?ilá ukázka u nás dosud nehrané hudby.
Na poslední tonadillu Moderní Hispánie se sopranistka oblékla do sou?asné módy, jaká se b?žn? nosí na ulici – v kalhotách a s mobilem v ruce se nakrucovala a d?lala si na pódiu Rudolfina selfí?ka. Text kritizuje staré pom?ry, zpochyb?uje zašlé hodnoty, jsou tu i odbo?ky jako bolera a písn?. Vskutku originální útvar a hudební ?e? také. Zde bych ráda zmínila hudební doprovod: tvo?il jej neuv??iteln? úsporný aparát souboru Forma Antiqva – jen dvoje housle, dv? flétny, dva lesní rohy, kytara a cembalo. P?esto byl výsledek plnohodnotný, opravdu jste m?li dojem, že sedíte v divadle a sledujete operu, velký orchestr tu nechyb?l. Velmi p?kný byl melancholický duet flétny s kytarou na za?átku tonadilly o regenschorim, zvuk malé barokní kytary (mnohem menší než dnešní koncertní „špan?lky“) byl ohromn? výrazný a barevný. Soubor hrál s vervou a s chutí. Mezi tonadillami uvedl klasicistn? formulované overtury Vincenta Basseta, Lasernova sou?asníka a houslisty královského divadla v Madridu.
Škoda, že tento ve?er navštívilo mén? poslucha?? než jiné koncerty, sál byl asi ze t?etiny prázdný. Bylo to velice osv?žující setkání s osobitou hudbou, která v sob? dokázala snoubit vlivy evropské, exotické i domácího špan?lského folkloru.

SVATAVA BARAN?ICOVÁ

Enlace

https://operaplus.cz/ruth-iniesta-spanelske-scenicke-kuplety/


Otras críticas sobre el mismo concierto

Medea, tonadillas, písn? z Auvergne a Petr Wajsar v Operním panoramatu Heleny Havlíkové (Lidovky) junio 2017
Špan?lská linka Pražského jara je bezesporu oživením p?i objevování u nás p?ece jen mén? známé kultury, nicmén? výb?r pozvaných um?lc? by m?l být prov??ován d?kladn?ji. Program souboru Forma Antiqva zn?l zajímav? - prost?ednictvím skladatele Blase de Laserny (1751-1816) toto komorní uskupení se specializací na starou hudbu p?ivezlo tonadillas escénicas , specifický žánr špan?lského hudebního divadla p?elomu 18. a 19. století. Tyto scénické kuplety s písni?kami a pop?vky vycházejícími ze špan?lského folklóru v kombinaci s vlivy italské opery a...

Music from behind the Pyrenees (Harmonie) junio 2017
The second concert, 30. 5. Hall of the Rudolfinum, presented a repertoire of well-known and even less actually very local. There were three tonadillas, short dramatic sketches, which usually form intermezzo, Madrid dominated theaters during the Enlightenment. The author was a master of the genre, Blas de Laserna (1751-1816), whose songs of the evening added a few more sentences from Vicente instrumental Bassett (1748-1762). Lasernovy tonadillas are notable for their high and low mixing style while Spanish and Italian elements. The result is an original, almost pololidové theater, reminiscent...

Premios

Premio Sello FestClásica (Asociación de Festivales Españoles de Música Clásica) a Forma Antiqva y su programa «Farándula castiza», 2021.
Premio GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) a la «Mejor Dirección 2019» para Aarón Zapico.
Medalla de Oro del Foro Europeo Cum Laude, 2019.
Premio MIN de la Música Independiente - Mejor Álbum de Música Clásica 2019 para «Concerto Zapico Vol. 2».
NPR Music's Best Classical Albums Of 2018 para «Concerto Zapico Vol. 2».
Premio GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) al «Mejor Grupo de Música Barroca y Clasicismo 2016».
Premio GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) a la «Mejor Producción Discográfica 2016» por «Crudo Amor - Agostino Steffani».
Premio FestClásica (Asociación de Festivales Españoles de Música Clásica) a Forma Antiqva y su programa «Concerto Zapico», 2015.
Nominación International Classical Music Awards «Opera Zapico», 2014.
Nominación International Classical Music Awards «Concerto Zapico», 2012.
Premio AMAS de la Música en Asturias, 2012.
Premio Serondaya a la Innovación Cultural, 2012.
Nominación a los International Classical Music Awards por «Amore x Amore», 2011.
Premio «Asturiano del Mes» del periódico La Nueva España, 2011.
Premio al «Grupo del Año» de la Radio Televisión Pública de Asturias, 2010.

Contacto

Universo Zapico
Producción
produccion@universozapico.com

c/ Ramón y Cajal, 18 - 3º Izq.
33900 Langreo, Asturias (España)
universozapico.com


Patrocinadores

Proyecto financiado por el INAEM, Ministerio de Cultura


Aviso legal

Información y aviso legal